Ogłoszenie – COVID 19

W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u podopiecznych, ich rodzin oraz pracowników świetlicy wprowadzone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

Wszystkich zobowiązujesię do bezwzględnego przestrzegania zasad w zakresie ich dotyczącym.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w świetlicy został wprowadzony reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

  • ustalone stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
  • ograniczona liczba dzieci przebywających w placówce.

W dniu przyprowadzenia dziecka do placówki rodzice mają obowiązek dostarczania stosownych dokumentów:

Swietlica Chelmek