Zasady w naszej świetlicy

Regulamin uczestnika zajęć
Świetlicy Środowiskowej w Chełmku

Zasady korzystania z zajęć w świetlicy:
1.Po skończonych lekcjach uczniowie przychodzą do świetlicy i swoją obecność zgłaszają wychowawcom.
2.Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.
3.W czasie trwania zajęć w sali przebywają tylko osoby biorące w nich udział.
4.Korzystanie z komputerów i video odbywa się za zgodą wychowawców.
5.Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

Uczeń ma prawo do:
1.Życzliwego i podmiotowego traktowania.
2.Swobody wyrażania myśli i przekonań – nie obrażając nikogo.
3.Opieki wychowawcy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć.
4.Brania udziału w życiu świetlicy.
5.Korzystania z pomocy dydaktycznych oraz zabawek.
6.Proponowania własnych zabaw, gier i konkursów.
7.Otrzymywania pochwał i nagród.
8.Pomocy przy odrabianiu lekcji.
Uczeń ma obowiązek:
1.Zachowywać się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcom.
2.Szanować sprzęt świetlicy, gry i zabawki.
3.Zachowywać ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz podczas zajęć, aby nie przeszkadzać innym.
4.Kulturalnie zachowywać się w czasie spożywania posiłków.
5.Odnosić się z szacunkiem do kolegów i dorosłych.
6.Wyjście ze świetlicy zgłaszać wychowawcom.
7.Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.