Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.swietlicachelmek.pl

Świetlica Środowiskowa w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Świetlicy Środowiskowej w Chełmku – www.swietlicachelmek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • nawigacja klawiaturą
  • czytanie strony
  • zmiana kontrastu
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podświetlanie linków
  • zmiana odstępów w tekście
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-17

Deklarację oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz skrótu CTR+U do wywołania menu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Ziembka

e-mail: swietlica@chelmek.pl

telefon: 33 844 10 25

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi dostępny jest wyłącznie parter. Przed budynkiem Świetlicy Środowiskowej znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych