Ochrona danych

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W  CHEŁMKU.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanej dalej RODO informuję się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Chełmku ul. Brzozowa 9, 32-660 Chełmek, zwana dalej Świetlicą.
 2. Inspektorem danych osobowych w Świetlicy jest p. Joanna Czarnota. Kontakt: adres email: iod.ss@chelmek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wynikających ze Statutu Świetlicy.  

W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Dane osobowe przetwarzane w Świetlicy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani oraz dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z obowiązującego w Świetlicy jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
 3. Dane osobowe przetwarzane w Świetlicy nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Świetlicy są:
 • podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Świetlicy, w szczególności podmioty administrujące systemami informatycznymi, serwisujące sprzęt informatyczny.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
 • usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,
 • ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 • przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane w Świetlicy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.