Kryteria przyjęć

Zasady rekrutacji do Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zapisu.
 2. W procesie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
  pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych;
  wychowywanie się w niekorzystnych dla rozwoju warunkach;
  rodziny z niskim statusem materialnym;
  pochodzenie z rodzin niepełnych;
  samotne wychowywanie dziecka;
  praca obojga rodziców;
  długotrwała nieobecność jednego z rodziców spowodowana pracą zawodową
  (np. praca kierowcy / praca za granicą);
  trudności wychowawcze poświadczone opinią;
  występowanie niepełnosprawność w rodzinie.

3. W przypadku rekrutacji na nowy rok szkolny dziecko musi spełniać co najmniej dwa wyżej wymienione kryteria.