Regulamin placówki

REGULAMIN

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

W CHEŁMKU.

§1

Podstawa prawna

Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie:

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),

Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku,

Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

§ 2

Postanowienia ogólne

1) Obszarem działania placówki jest Gmina i Miasto Chełmek.

2) Siedziba placówki znajduje się w Chełmku przy ul. Brzozowej 7-9.

3) Placówka działa we wszystkie dni robocze w godzinach 7.00 – 16.30.

4) Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny, chyba że do placówki skieruje sąd.

5) Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Chełmek.

6) Placówka jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Chełmek realizującą postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.

7) Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej.

8) Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce wynosi 15 osób.

9) Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo
(względy bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupie) i wynosi 30 osób.

10) W czasie zajęć odbywających się poza terenem placówki pod opieką jednego wychowawcy przebywa nie więcej niż 15 dzieci.

§ 3

Cele i zadania Placówki

1) Placówka zapewnia dzieciom w szczególności:

pomoc w nauce;

organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;

stałą pracę z rodziną dziecka;

pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny;

pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy
w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie rożnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;

kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem;

zajęcia korekcyjne, kompensacyjne;

stałą współpracę ze szkołą oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmku.

2) O rezygnacji ze świadczeń placówki, rodzice lub opiekunowie dziecka niezwłocznie winni poinformować placówkę.

§ 4

Pracownicy placówki

W placówce zatrudnieni są:

KIEROWNIK – WYCHOWAWCA

do głównych zadań kierownika należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

  2. sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,

  3. sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,

  4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki,

  5. sprawowanie nadzoru nad mieniem,

  6. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

  7. kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem.

  8. kierownik jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla zatrudnionych w placówce pracowników,

  9. kierownik jest jednocześnie wychowawcą.

WYCHOWAWCY PLACÓWKI:

Wychowawcy prowadzą zajęcia z grupą wychowanków, sprawują opiekę nad procesem wychowania i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy, podczas zabaw ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez,
a w szczególności:

poznają sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, a także poznają przyczyny występujących problemów,

czuwają nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych,

współuczestniczą w opracowywaniu i realizacji indywidualnych oraz grupowych programów opiekuńczych i wychowawczych,

współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, pracownikami socjalnymi,

współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach
i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu placówki,

inspirują i organizują działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,

prowadzą obowiązującą dokumentację,

sprawują opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach .

odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, w której odbywają się zajęcia.

PRACOWNIK ADMINISTRACJI

PRACOWNIK OBSŁUGI.

§ 5

Wolontariusze

1) Wszelkie formy działalności placówki mogą być uzupełniane i wspomagane przez wolontariuszy.

2) Wolontariusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem kierownika lub wychowawcy.

3) Wolontariuszem może być osoba, która:

jest pełnoletnia,

nie jest karana,

została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy
w sprawach dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce.

4) Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.

5) Porozumienie, które zawiera kierownik placówki z wolontariuszem, określa:

zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;

zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z kierownikiem placówki lub wychowawcami;

zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce;

postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

6) Na prośbę wolontariusza kierownik placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz tej placówki.

§ 6

Funkcjonowanie Placówki i jej wychowankowie

1) Świadczenie w formie prawa korzystania z usług świetlicy może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka, a także z urzędu zgodnie z § 2 lub na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego lub innej osoby, jeżeli rodzice wyrażają na to zgodę.

2) Skierowanie do placówki wydają pracownicy socjalni po uzyskaniu opinii dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

3) Za zgodą organu prowadzącego w placówce są organizowane:

zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami placówki;

wycieczki i biwaki;

imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne).

4) Placówka pracuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku – od 7.00 do 16.30 z wyłączeniem miesiąca sierpnia. Czas otwarcia placówki dostosowany jest do potrzeb wychowanków i ich rodziców.

5) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki oraz podczas powrotu
z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.

6) Wychowankowie mają określone prawa i obowiązki.

Wychowanek ma prawo do: ochrony i poszanowania jego godności oraz Życzliwego
i podmiotowego traktowania, właściwie zorganizowanej opieki, swobody wyrażania myśli
i przekonań, opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem.

Wychowanek zobowiązany jest do: uznawania godności i podmiotowości innych osób, przestrzegania zasad kultury współżycia, współpracy w procesie wychowania i terapii, pomagania słabszym, przestrzegania regulaminu placówki i tygodniowego rozkładu zajęć, dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu
i palenia tytoniu, dbania o mienie placówki, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w świetlicy jak i poza nią, zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.

7) W przypadku zniszczenia mienia placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice (opiekunowie). Zobowiązani oni są do ich naprawienia bądź zwrotu
w naturze bądź w formie odszkodowania pieniężnego, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

8) Rodzice lub opiekunowie dziecka składają kierownikowi placówki pisemne oświadczenie czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do placówki, czy też będzie przyprowadzane do placówki i odprowadzane do domu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

9) Rodzice i opiekunowie dziecka mają prawo do składania skarg i wniosków na działalność placówki do kierownika placówki.

10) Sprawy i problemy zaistniałe w grupie dyskutowane są na forum grupy
i rozwiązywane w drodze demokratycznych decyzji.

§ 7

Dokumentacja Placówki

1) Placówka prowadzi następującą dokumentację:

karta zapisu;

karta obserwacji dziecka;

dziennik zajęć;

plan pracy;

dokumentację osobistą dziecka: wniosek o przyjęcie do placówki, zgodę rodziców (opiekunów), wyniki badań pedagogicznych i psychologicznych, wskazania dotycząc opieki, wychowania
i indywidualnej terapii, korespondencję dotyczącą wychowanka.

2) Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności
i dyskrecji.

3) Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom (opiekunom), a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje kierownik.