Regulamin placówki

REGULAMIN

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

w CHEŁMKU.

§ 1

Podstawa prawna:

Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie:

 • Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. nr 149 poz.887);

 • Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku;

 • Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 czerwca 2007 r .

§ 2

Postanowienia ogólne:

1) Obszarem działania placówki jest Gmina i Miasto Chełmek

2) Siedzibą placówki znajduje się w Chełmku przy ul. Brzozowej 9.

3) Placówka działa we wszystkie dni robocze w godzinach 7:00 – 16:30

4) Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

5) Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Chełmek.

6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w Chełmku jest samodzielną jednostką budżetową realizującą postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczych rodziny.

7) Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce wynosi 15 osób.

8) Maksymalna liczba osób przebywających w placówce wynosi 30.

§ 3

Cele i zadania Placówki

 1 Placówka zapewnia dzieciom w szczególności:

 • Miejsce, w którym mają poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości;
 • pomoc w nauce;

 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

 • Dostarczanie dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki, edukacji zdrowotnej, asertywności,

 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój indywidualnych zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;

 • stałą pracę z rodziną dziecka;

 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny;

 • pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie rożnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;

 • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną środowiskiem;

 • zajęcia korekcyjne, kompensacyjne;

 • stałą współpracę ze szkołą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej .

 1. W przypadku rezygnacji ze świadczeń placówki, rodzice lub opiekunowie dziecka niezwłocznie winni poinformować placówkę.

§ 4

Pracownicy placówki

W placówce zatrudnieni są:

KIEROWNIK – WYCHOWAWCA

do głównych zadań kierownika należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,

 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,

 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki,

 • sprawowanie nadzoru nad mieniem,

 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

 • kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem .

 • kierownik jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla zatrudnionych w placówce pracowników,

 • kierownik jest jednocześnie wychowawcą.

WYCHOWAWCY PLACÓWKI

Wychowawcy prowadzą zajęcia z grupą wychowanków, sprawują opiekę nad procesem wychowania i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy, podczas zabaw ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez, a w szczególności:

poznają sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, a także poznają przyczyny występujących problemów,

 • czuwają nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych,

 • współuczestniczą w opracowywaniu i realizacji indywidualnych oraz grupowych programów opiekuńczych i wychowawczych,

 • współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, pracownikami socjalnymi,

 • współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu placówki,

 • inspirują i organizują działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,

 • prowadzą obowiązującą dokumentację,

 • sprawują opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach .

 • odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, w której odbywają się zajęcia.

 PRACOWNIK ADMINISTRACJI – Główny księgowy

 • prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń ;

 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej;

 PRACOWNIK OBSŁUGI.

 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach świetlicy

§ 5

Wolontariusze

1) Wszelkie formy działalności placówki mogą być uzupełniane i wspomagane przez wolontariuszy.

2) Wolontariusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem kierownika lub wychowawcy.

3) Wolontariuszem może być osoba, którą:

jest pełnoletnia,

nie jest karana,

 • została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce,

 • ubezpieczona przez kierownika placówki od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy.

 4) Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.

 5) Porozumienie, które zawiera kierownik placówki z wolontariuszem, określa:

 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;

 • zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z kierownikiem placówki lub wychowawcami;

 • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce;

 • postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

 6) Na prośbę wolontariusza kierownik placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz tej placówki.

§ 6

Funkcjonowanie Placówki i jej wychowankowie:

1) Świadczenia w formie prawa korzystania z usług świetlicy może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka a także z urzędu na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego lub innej osoby, jeżeli rodzice wyrażają na to zgodę.

2) W placówce są organizowane:

 • zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami placówki;

 • wycieczki i biwaki;

 • imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne).

3) Placówka pracuje przez cały rok we wszystkie dni robocze w godzinach:

 od poniedziałku do piątku – od 7:00 do 16:30 a w dniach wolnych od nauki szkolnej od godziny 7:00 do 15:00.

 Czas otwarcia placówki dostosowany jest do potrzeb wychowanków i pracy ich rodziców.

 4) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki oraz podczas powrotu z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 5) Wychowankowie mają określone prawa i obowiązki.

  Wychowanek ma prawo do:

 •  ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,

 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem.

Wychowanek zobowiązany jest do:

 • uznawania godności i podmiotowości innych osób,

 • przestrzegania zasad kultury współżycia,

 • pomagania słabszym,

 • przestrzegania regulaminu placówki i tygodniowego rozkładu zajęć,

 • dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych zajęciach samoobsługowych, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,dbania o mienie placówki, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach,

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w świetlicy jak i poza nią,

6) W przypadku zniszczenia mienia placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice (opiekunowie). Zobowiązani oni są do ich naprawienia bądź zwrotu w naturze bądź w formie odszkodowania pieniężnego, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

7) W przypadku zachowań zagrażających zdrowiu i życiu innych uczestników świetlicy ( agresja słowna skierowana do dzieci i wychowawców, kopanie, gryzienie, itp.) nastąpi natychmiastowe skreślenie z listy uczestników świetlicy.

8) Rodzice lub opiekunowie dziecka składają kierownikowi placówki pisemne oświadczenie czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do placówki, czy też będzie przyprowadzane do placówki i odprowadzane do domu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

9) Rodzice i opiekunowie dziecka mają prawo do składania skarg i wniosków na działalność placówki do kierownika placówki .

§ 7

Dokumentacja Placówki:

1) Placówka prowadzi następującą dokumentację:
• lista obecności wychowawców,
• kartę pobytu,
• dzienniki zajęć,
• dokumentację osobistą dziecka: wniosek o przyjęcie do placówki, zgodę rodziców (opiekunów), wyniki badań pedagogicznych i psychologicznych, wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii, korespondencję dotyczącą wychowanka, plan pracy z wychowankiem.
2) Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.
3) Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom (opiekunom), a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje kierownik.