Regulamin placówki


REGULAMIN

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

w CHEŁMKU.

 

§ 1

Podstawa prawna

 

Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie:

• Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 38 poz.331),

• Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku,

• Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 czerwca 2007 r.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1) Obszarem działania placówki jest Gmina i Miasto Chełmek

2) Siedzibą placówki znajduje się w Chełmku przy ul. Brzozowej 7-9.

3) Placówka działa we wszystkie dni robocze w godzinach 7.00 – 16.30.

4) Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

5) Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Chełmek.

6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w Chełmku jest samodzielną jednostką budżetową realizującym postanowienia ustawy o pomocy społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.

7) Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce wynosi 15 osób.

8) Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo (względy bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupie) i wynosi 30 osób.

9) W czasie zajęć odbywających się poza terenem placówki pod opieką jednego wychowawcy przebywa nie więcej niż 14 dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nie więcej niż 3 dzieci.

 

 

§ 3

Cele i zadania Placówki

 

1) Placówka zapewnia dzieciom w szczególności:

• pomoc w nauce;

• organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;

• stałą pracę z rodziną dziecka;

• pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny;

• pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie rożnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;

• kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem;

• zajęcia korekcyjne, kompensacyjne;

• stałą współpracę ze szkołą oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmku

3) O rezygnacji ze świadczeń placówki, rodzice lub opiekunowie dziecka niezwłocznie winni poinformować placówkę.

 

§ 4

Pracownicy placówki

 

W placówce zatrudnieni są:

KIEROWNIK – WYCHOWAWCA

 

do głównych zadań kierownika należy:

  • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,
  • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki,
  • sprawowanie nadzoru nad mieniem,
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,
  • kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem .
  • kierownik jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla zatrudnionych w placówce pracowników,
  • kierownik jest jednocześnie wychowawcą.

 

WYCHOWAWCY PLACÓWKI:

 

Wychowawcy prowadzą zajęcia z grupą wychowanków, sprawują opiekę nad

procesem wychowania i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy, podczas zabaw ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez, a w szczególności:

• poznają sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, a także poznają przyczyny   występujących problemów,

• czuwają nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych,

• współuczestniczą w opracowywaniu i realizacji indywidualnych oraz grupowych programów opiekuńczych i wychowawczych,

• współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, pracownikami socjalnymi,

• współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu placówki,

• inspirują i organizują działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,

• prowadzą obowiązującą dokumentację,

• sprawują opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach .

• odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, w której odbywają się zajęcia.

 

PRACOWNIK ADMINISTRACJI

 

 

PRACOWNIK OBSŁUGI.

 

§ 5

Wolontariusze

 

1) Wszelkie formy działalności placówki mogą być uzupełniane i wspomagane przez wolontariuszy.

2) Wolontariusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem kierownika lub wychowawcy.

3) Wolontariuszem może być osoba, która:

• jest pełnoletnia,

• nie jest karana,

• została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce,

4) Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.

5) Porozumienie, które zawiera kierownik placówki z wolontariuszem, określa:

• zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;

• zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z kierownikiem placówki lub wychowawcami;

• zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce;

• postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

6) Na prośbę wolontariusza kierownik placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz tej placówki.

 

§ 6

Funkcjonowanie Placówki i jej wychowankowie

 

1) Świadczenia w formie prawa korzystania z usług świetlicy może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka a także z urzędu na wniosek pracownika

socjalnego, pedagoga szkolnego lub innej osoby, jeżeli rodzice wyrażają na to zgodę.

2) Skierowanie do placówki wydają pracownicy socjalni po uzyskaniu opinii dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

3) Za zgodą organu prowadzącego w placówce są organizowane:

• zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami placówki;

• wycieczki i biwaki;

• imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne).

4) Placówka pracuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku – od 7.00 do 16.30 z wyłączeniem miesiąca sierpnia. Czas otwarcia placówki dostosowany jest do potrzeb wychowanków i ich rodziców

5) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki oraz podczas powrotu z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.

6) Wychowankowie mają określone prawa i obowiązki.

• Wychowanek ma prawo do: ochrony i poszanowania jego godności oraz Życzliwego i podmiotowego traktowania, właściwie zorganizowanej opieki, _ swobody wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem.

• Wychowanek zobowiązany jest do: uznawania godności i podmiotowości innych osób, przestrzegania zasad kultury współżycia, współpracy w procesie wychowania i terapii, poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, pomagania słabszym, przestrzegania regulaminu placówki i tygodniowego rozkładu zajęć, dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, dbania o mienie placówki, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w świetlicy jak i poza nią, zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.

7) W przypadku zniszczenia mienia placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice (opiekunowie). Zobowiązani oni są do ich naprawienia bądź zwrotu w naturze bądź w formie odszkodowania pieniężnego, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

8) Rodzice lub opiekunowie dziecka składają kierownikowi placówki pisemne oświadczenie czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do placówki, czy też będzie

przyprowadzane do placówki i odprowadzane do domu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

9) Rodzice i opiekunowie dziecka mają prawo do składania skarg i wniosków na

działalność placówki do kierownika placówki

10) Sprawy i problemy zaistniałe w grupie dyskutowane są na forum grupy i rozwiązywane w drodze demokratycznych decyzji.

§ 7

Dokumentacja Placówki

 

1) Placówka prowadzi następującą dokumentację:

• lista obecności wychowawców,

• kartę pobytu,

• indywidualny plan pracy z dzieckiem,

• protokół posiedzeń zespołu wychowawców,

protokół z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

• dzienniki zajęć,

• plany pracy,

• dokumentację osobistą dziecka: wniosek o przyjęcie do placówki, zgodę rodziców (opiekunów), wyniki badań pedagogicznych i psychologicznych, wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii, korespondencję dotyczącą wychowanka.

2) Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.

3) Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom (opiekunom), a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje kierownik.