INFORMACJA

W związku z pismem znak: WP-IV.991.6.2.2021 Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – placówki wsparcia dziennego do dnia 31 stycznia 2021 roku mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.


Swietlica Chelmek